Personvern

Vertikal-Helse-personvern Vertikal-Helse-personvern

Grunnlaget for å behandle personopplysninger er å oppfylle en avtalerettslig forpliktelse ovenfor våre kunder, eller for å utføre tjenester etter deres ønske.

Målet vårt er at du alltid skal føle deg trygg og ha tillit til oss, ved at vi håndterer personopplysningene dine med respekt og lar deg ha kontroll over dem.

Vi har gjort vårt beste for å forklare dette på en kortfattet og enkel måte. Hvis du skulle ønske mer informasjon eller du har spørsmål, kan du ta kontakt med oss på personvern@vertikalhelse.no

• Se også informasjon om informasjonskapsler (cookies, statistikk, annonsering)

 • Kvalitetsutvalg

  Vertikal Helse har et kvalitetsutvalg som ivaretar ditt personvern. Personvernombudet kan kontaktes på personvern@vertikalhelse.no

 • Lovreguleringer og samtykke

  Personopplysningsloven som har i seg EUs personvernforordning (GDPR) setter de formelle rammene for hvilke personopplysninger Vertikal Helse kan lagre og hvordan vi kan forvalte disse.

  Dette gjelder også for våre tjenester på internett. I tillegg gir lovverk som blant annet markedsføringsloven og regnskapsloven retningslinjer for hvordan informasjon som kan knyttes til en person, skal behandles.

 • Behandlingens formål

  Personopplysninger benyttes av Vertikal Helse til å administrere kundeforhold, fakturere, bestillinger, ordrehåndtering, og i øvrige sammenhenger der Vertikal Helse må vite hvem vi har kontakt med.

  Formålet med å samle inn og behandle personopplysninger om kunde/forsikrede, er også å bruke informasjonen til å tilby et best mulig behandlingsopplegg i samsvar med kundens behov. Vi ber da om å få kundens personnummer fordi det er nødvendig for å innhente nødvendig informasjon fra leger og sykehus.

  Signert fullmakt gir Vertikal Helse rett til å innhente nødvendige medisinske opplysninger fra leger, annet helsepersonell eller fra sykehus i forbindelse med et aktuelt behandlingsbehov.

  På de ulike behandlingsstedene brukes personopplysninger i pasientjournaler til innkallinger til behandling, diagnostikk, utredning og medisinsk behandling. Opplysningene benyttes også til kvalitetssikring internt i Vertikal Helse.

 • Lagring og bruk av personopplysninger

  De fleste av personopplysningene Vertikal Helse benytter på behandlingsstedene er det lov å behandle, etter det lovverket som regulerer helsetjenesten. Om det ikke er beskrevet i et lovverk vil vi alltid innhente et skriftlig samtykke fra deg.

  Vertikal Helse innhenter og lagrer personopplysninger gjennom våre nettjenester, bare i den utstrekning du er blitt underrettet om og har godkjent. På Mine sider presenterer vi informasjon om deg fra våre kundesystemer, og vi bruker navn og e-post i forbindelse med utsendelse av våre nyhetsbrev. Disse personopplysningene (navn, adresse, e-postadresse etc.) kunder har oppgitt på Vertikal Helses tjenester vil bli lagret i våre databaser. Dette for å sikre at vi kan levere den tjenesten våre brukere forventer.


  I noen tilfeller lagres personopplysningene på servere hos underleverandører. I slike tilfeller vil du få konkret informasjon om det i tilknytning til den enkelte behandling.

  Ved bestilling for tidligere ansatt, tannforsikring og andre kontakt skjemaer sendes disse gjennom Mandrill som lagrer detaljert data fra e-postene i 30 dager. Etter dette blir all data slettet (90 dager for bounced epostene).

  Vertikal Helse benytter kun personopplysninger til det som lovverket setter rammer for og det som vi på forhånd har informert deg om. Tilsvarende etter skriftlige samtykke.

  Personopplysninger og helseopplysninger innsendt fra kunde/forsikrede og medisinsk personell, håndteres i overensstemmelse med Lov om behandling av personopplysninger. Alle helseopplysninger behandles i et lukket datasystem, hvor sikkerhet og adgangskontroll er bygget inn.

  Det er frivillig for kunden å oppgi personopplysninger til Vertikal Helse, men for å kunne oppfylle avtale om medisinsk bistand, må kunden gi nødvendige opplysninger til den medisinske rådgiveren.

  Alle som har tilgang til personopplysninger har taushetsplikt, også etter at de har sluttet i Vertikal Helse.

 • Samarbeid mellom Vertikal Helse og If

  Fra og med 16.09.17 ble det inngått samarbeid mellom If Skadeforsikring NUF (heretter If) og Vertikal Helseassistanse AS (heretter Vertikal Helse) og det ble inngått en Databehandleravtale mellom selskapene fra denne dato.

  If ved Konserndirektør er databehandlingsansvarlig for alle data som samles inn ved tegning av nye avtaler og fornyelser av If/Vertikal Helseforsikring etter 16.09.17 med If som forsikringsgiver. Vertikal Helse ved Administrerende direktør, er databehandler.

  If er databehandlingsansvarlig for personopplysninger Vertikal Helse benytter i forbindelse med skadeoppgjør. Vertikal Helse er behandlingsansvarlig for personopplysninger selskapet behandler for eget formål/produkter.

 • Utlevering av personopplysninger

  Informasjon du sender fra deg, for eksempel gjennom et skjema på nettstedet, blir kun brukt i den sammenheng de er ment å brukes. Slike data vil bare videreformidles til tredjepart der det trengs for å tilby tjenesten, er ledd i betalingsinnkreving/regnskapsbehandling, eller dersom du har samtykket til dette.

  Vertikal Helse har taushetsplikt – og opplysninger av medisinsk art gis ikke videre til andre enn de som er direkte involvert i behandlingen. Kunden vil alltid bli informert om Vertikal Helse får behov for å benytte seg av fullmakten.

  Signert fullmakt ved bruk av helseforsikringen fungerer som aksept på at Vertikal Helse innhenter tilbud om spesialistvurdering og operasjon/behandling ved private klinikker eller offentlige sykehus. All slik kommunikasjon skjer i et sikret datasystem, eller gjennom krypterte og sikre overføringer til sykehus og underleverandører.

  Opplysningene om kunden/forsikrede brukes til å sikre at kunden får et best mulig behandlingstilbud, og opplysningene gis kun videre til leger og annet helsepersonell som trenger dem fordi de er direkte involvert i kundens utredning og behandling.

  Vi skal ikke selge, bytte eller på annen måte videreformidle informasjon av noen art om deg, til tredjepart uten at du har samtykket til dette.

 • Lagring av personopplysninger

  Opplysningene lagres så lenge som det er nødvendig for å tilby tjenestene og administrere kundeforholdet, eller for å oppfylle lovpålagte plikter. Du kan som kunde reservere deg mot elektronisk markedsføring, ta i så fall ta kontakt med oss.

 • Innsyn i personopplysninger

  Du kan henvende deg til oss og be om å få vite hva slags opplysninger Vertikal Helse har om deg, hva opplysningene skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder også opplysninger i datasystemer og i papirarkiver.

  Du har rett til å få svar innen 30 dager på en skriftlig forespørsel. Det er nødvendig at vi mottar en skriftlig og undertegnet forespørsel fra deg, fordi vi må være sikre på at ingen andre utgir seg for å være deg og ber derfor om dine personopplysninger.

 • Rett til retting av personopplysninger

  Etter personopplysningslovens regler har du som kunde rett til innsyn i egne personopplysninger. Dersom opplysningene vi har om deg er feil, kan du kreve å få opplysningene rettet, supplert eller slettet. Enkelte opplysninger om ditt kundeforhold i Vertikal Helse kan du selv korrigere ved å logge inn på Mine sider.

  I utgangspunktet vil vi av eget tiltak rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Men det er ikke alltid lett for den som behandler store mengder opplysninger å bli klar over at noe mangler eller er feil. Vi anbefaler derfor at alle bruker innsynsretten aktivt, og gir beskjed til avdelingen det gjelder om det er feil.

 • Sletting av personopplysninger

  Alle opplysninger som er innsamlet etter et skriftlig samtykke kan du når som helst få slettet. Opplysninger som er innhentet med hjemmel i lov kan normalt ikke bli slettet. Ta kontakt med oss eller behandlingsstedet om du har spørsmål om sletting.

  Etter avsluttet behandling vil saken din lukkes, men du kan på eget initiativ be om å få tilsendt dokumenter som inneholder egne helseopplysninger uten kostnader. I motsatt fall vil de medisinske opplysningene bli arkivert og slettet i tråd med gjeldende personvernlovgivning.

 • Din rett til dataportabilitet

  1. Få utlevert personopplysningene dine og å lagre disse på en privat enhet til videre og personlig bruk.

  2. Flytte, kopiere eller overføre personopplysningene dine fra en virksomhet til en annen virksomhet.

 • Sikring av personopplysningene

  Vertikal Helse har etter lovverket ansvar for å sørge for at personopplysningene er tilstrekkelig sikret. Vi har blant annet etter prioriteringer fra risikoanalyser innført rutiner som skal gi den nødvendige sikkerhet.

  Vi sikrer at kun de som har et tjenstlig behov får tilgang til opplysningene. Videre sikrer vi at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.

  Vi revurderer våre rutiner periodisk slik at sikkerheten til enhver tid skal være så god som mulig. Dersom vi oppdager at en rutine ikke er fulgt, følges dette grundig opp.