Du kan klage

Vi vil gjerne høre ifra deg

Mener du at vi har behandlet din sak feil? Vi vil gjøre vårt ytterste for å sikre at saken din blir behandlet på en riktig og god måte, og i henhold til gjeldende vilkår og god praksis. Du skal alltid få hjelp som kunde i Vertikal Helse.

Vertikal Helse 1150593872 customer satisfaction Vertikal Helse 1150593872 customer satisfaction

Trinn 1

Snakk med din personlige rådgiver

Vi forsøker å løse alle saker så tidlig i prosessen som mulig. Hvis du ikke er fornøyd med behandlingen du har fått i Vertikal Helse, vil vi at du først kontakter den som har behandlet saken din. En prat kan oppklare misforståelser eller gi nye opplysninger, og som regel vil saken løses allerede her. Gi oss en sjanse til å gjøre det bra igjen.

Om vi ikke blir enige etter en prat, kan du rette en skriftlig klage til oss. Da vil du få en ny og uavhengig vurdering av saken din.

Trinn 2

Formell klage til selskapets interne klageorgan

Kvalitetsutvalget – Ny vurdering av din sak

Hvis du og din rådgiver ikke kommer til enighet i saken, kan du henvende deg til Vertikal Helse sitt interne klageorgan med en skriftlig klage. Kvalitetsutvalget består av medlemmer med medisinsk, administrativ og juridisk kompetanse. Utvalget ser saken fra ditt ståsted, og har mandat til å stadfeste eller omgjøre tidligere vedtak basert på ny gjennomgang av saken.

Send inn klage

Kundeombudet – If sitt interne klageorgan

Du har også muligheten til å henvende deg til Kundeombudet hos If, som er Vertikal Helses eier. De vil behandle din klage på lik linje med kvalitetsutvalget. Kundeombudet er ansatt i If, men behandler alle henvendelser selvstendig, upartisk og med nye øyne.

Trinn 3

Klage til Finansklagenemda

Dersom det etter behandling i Kvalitetsutvalget eller hos Kundeombudet fortsatt ikke er enighet i saken, kan du innen seks måneder etter at du mottok vår avgjørelse kreve saken lagt frem for Finansklagenemda. Denne seks måneders fristen gjelder selv om du i mellomtiden fremsetter klage til selskapets interne klageorgan. Dersom ikke fristen på seks måneder overholdes vil du miste adgangen til å gjøre kravet gjeldende. Hovedoppgaven til Finansklagenemda er å hjelpe finansselskaper og deres kunder med å bli enige i tvistesaker. Nemda behandler saken på nytt, og avgir en rådgivende uttalelse om hvorvidt selskapets avgjørelse er korrekt i henhold til gjeldende vilkår og forsikringsavtaleloven.

Klage til EU-kommisjonen

EU-kommisjonen har opprettet en nettbasert klageportal der man kan få hjelp til å finne den beste løsningen for sitt forbrukerproblem. Du kan benytte portalen for å kontakte den næringsdrivende for å løse tvisten direkte, eller få et tvisteløsningsorgan til å løse tvisten for deg. Du kan benytte denne portalen dersom klagen din handler om en vare eller tjeneste du kjøpte på nettet. I skjemaet blir du bedt om å fylle inn Vertikal Helse sin e-post, bruk da: kvalitetsutvalg@vertikalhelse.no